ALITHE– Active Learning In The Historic Environment

(AKTÍVNE VZDELÁVANIE V HISTORICKOM PROSTREDÍ)


Who are the Partners?

Devetaki Plateau

 (Bulgaria)

Kato Drys Community Council

 (Cyprus)

Bildungshaus Heideland

 HVHS (Germany)

Satul Verde

 Association (Romania)

Lisov Museum

 (Slovakia)

Grampus Heritage & Training Ltd (UK, Lead Partner)

ALITHE will include interactive and learning actions which will last 6 days (+2 travel days), in which all partners will send a minimum of 3 adults. Learners with fewer opportunities will continue to benefit beyond the project lifespan by undertaking learning with ECVET accreditation in their home region.

What will happen during the project?

Mobility timetable:

Cyprus – 6th – 13th March 2022

Romania – 11th – 18th April 2022

Germany – 2nd – 9th June 2022

Slovakia 1st – 8th July 2022

Bulgaria – Early September 2022

UK – October 2022

If you are interested in the mobilities, then please feel free to

contact us

preklad:

ALITHE bude zahŕňať interaktívne a vzdelávacie akcie, ktoré budú trvať 6 dní (+2 dni cestovania), v rámci ktorých všetci partneri pošlú minimálne 3 dospelých. Študenti s obmedzenými príležitosťami budú mať prospech aj po skončení trvania projektu tým, že sa budú vzdelávať s akreditáciou ECVET vo svojom domovskom regióne. Čo sa stane počas projektu? Harmonogram mobility: Cyprus – 6. – 13. marca 2022 Rumunsko – 11. – 18. apríla 2022 Nemecko – 2. – 9. júna 2022 Slovensko 1. – 8. júla 2022 Bulharsko – začiatok septembra 2022 Spojené kráľovstvo – október 2022 Ak máte záujem o mobility, neváhajte nás kontaktovať.

Each partner will host one training action. By incorporating Roman and medieval themes within the training actions, partners are demonstrating the transferability between countries of their adult education training for intergenerational learning in a range of historic environments. Activities are recorded through photography, participant reports and video (‘developing cultural assets’ film) and collated on linked project websites (in all partner languages) to create an online resource for training materials to support the new ECVET module ‘Intergenerational Cultural Learning’. A minimum of 15 senior learners with fewer opportunities will travel and participate in these activities with a further 30 engaged in activities in their own country.

There will also be staff training events for those directly involved in training provision for senior learners, which will be hosted in Romania (Nov 2022).

ALITHE will include interactive and learning actions which will last 6 days (+2 travel days), in which all partners will send a minimum of 3 adults. Learners with fewer opportunities will continue to benefit beyond the project lifespan by undertaking learning with ECVET accreditation in their home region.
( ALITHE bude zahŕňať interaktívne a vzdelávacie akcie, ktoré budú trvať 6 dní (+2 dni cestovania), v rámci ktorých všetci partneri pošlú minimálne 3 dospelých. Študenti s obmedzenými príležitosťami budú mať prospech aj po skončení trvania projektu tým, že sa budú vzdelávať s akreditáciou ECVET vo svojom domovskom regióne.)

What are the aims of the project?

  • The new Green Village module within “Sustainable Development – Focus on Culture and Nature”, entitled ‘Intergenerational Cultural Learning’.
  • A 25 minute film ‘Developing Cultural Assets’
  • 42-page digital free to download Green Village magazine featuring 2 case studies for each of 6 partners (12 case studies, each 2 pages – minimum 1 case study on digital shift for seniors) with introduction page, contents page, EU policy page, future of the EU page.
  • Social media and project web pages linked into each partners home page. Used for both dissemination and as a resources tool to support delivery of the new curriculum.

The resources include personal reports from learners on the impact and benefits of undertaking intergenerational training linked to the historic environment. Learning outcomes and training ideas are broadly applicable and transferable across the partnership countries and throughout Europe.

Funding

The Erasmus + grant will cover return flights, accommodation, food (3 meals a day, extra food and drink will be funded for by participants), airport transfers and supervision.

This project has been funded with support from the European Commission

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

preklad: Aké sú ciele projektu?
Nový modul Zelená dedina v rámci „Trvalo udržateľný rozvoj – zameranie na kultúru a prírodu“ s názvom „Medzigeneračné kultúrne učenie“.
25-minútový film „Rozvoj kultúrnych aktív“ 42-stranový digitálny bezplatný časopis Green Village na stiahnutie s 2 prípadovými štúdiami pre každého zo 6 partnerov (12 prípadových štúdií, každá 2 strany – minimálne 1 prípadová štúdia o digitálnej zmene pre seniorov) s úvodnou stránkou, stránkou s obsahom, stránkou o politike EÚ, budúcnosť stránky EÚ.
Sociálne médiá a webové stránky projektu prepojené s domovskou stránkou každého partnera. Používa sa na šírenie aj ako nástroj zdrojov na podporu realizácie nového učebného plánu. Zdroje zahŕňajú osobné správy od študentov o vplyve a výhodách medzigeneračného vzdelávania spojeného s historickým prostredím. Vzdelávacie výsledky a nápady na školenia sú široko použiteľné a prenosné v partnerských krajinách av celej Európe. Financovanie Grant Erasmus + pokryje spiatočné lety, ubytovanie, stravu (3 jedlá denne, jedlo a pitie navyše budú hradené účastníkmi), letiskové transfery a dohľad. Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie Táto publikácia [komunikácia] odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

FOR MORE INFORMATION