AGROINCLUSION PROJECT - Exchange of good practices in training methods and experiences for the inclusion of people with special needs in the organic farming sector .

PREKLAD : Výmena osvedčených postupov v oblasti vzdelávacích metód a skúseností pre začlenenie ľudí so špeciálnymi potrebami do sektora ekologického poľnohospodárstva.

Project co-funded by the European Erasmus+ programme in the framework of the KA202 category - Strategic Partnerships in Vocational Education and Training corresponding to the call 2020 Turn 1 KA2 - Cooperation for Innovation and exchange of good practices.

The Agroinclusion project has a duration of 36 months and consists of a consortium of 7 organisations from six countries.

Projekt spolufinancovaný z európskeho programu Erasmus+ v rámci kategórie KA202 - Strategické partnerstvá v odbornom vzdelávaní a príprave zodpovedajúci výzve 2020 Turn 1 KA2 - Spolupráca pre inovácie a výmena osvedčených postupov. Projekt Agroinclusion trvá 36 mesiacov a pozostáva z konzorcia 7 organizácií zo šiestich krajín.
FOR MORE INFORMATION